Sunday, November 2, 2008

Borussia Dortmund vs Bochum 1 - 1 highlights